Чекор по чекор
Почетни чекори со Java
Објектно оријентирани концепти во Јава - Прв дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Втор дел
Објектно оријентирани концепти во Јава - Трет дел
Јава сервлети - Прв дел
Единствен Јава објект (singleton)
Најчести 10 грешки што ги прават Java програмерите
повеќе...
Што е тоа ...
... IDE
... Tomcat
... објект?
... класа?
... наследување?
... интерфејс?
... наследување? (прашања и одговори)
повеќе...
За загревање
Нов проект во Eclipse?
Примитивни податочни типови
Променливи
Оператори
Доделувачки, аритметички и Unary оператори
Оператори за еднаквост, релации и услови
Изрази, искази и блокови
повеќе...
Како да ...
... конвертирам java.sql.Timestamp во java.util.Date
... зададам формат на датум
... ковертирам „long“ во HEX и обратно
... прочитам датотека и променам стринг
... креирам ZIP датотека
... поврзам Apache и Tomcat користејќи mod_jk
... пратам недефиниран број на атрибути до некоја метода
повеќе...
Java преку примери
new Socket(String addr,int port)
new URL(String address)
new URL(String protocol, String host, int port, String file)
CommPort: getInputStream()
CommPortIdentifier: getPortIdentifiers()
Statement: executeQuery(String sql)
Statement: getMaxRows()
повеќе...
Грешка
Нов напис
Рубрика:
Наслов:
  
  

страна број:123
Основи на 2D графика во Java
Исцртување и боење на графичките примитиви

 Досега научивме како да креираме различни геометриски примитиви и покомплексни облици. Сега на ред доаѓа да научиме како да им додадеме некоја боја и фенси контура.

·    Filling (боење) – е процес на боење на внатрешноста на даден објект со една иста боја, или пак со color gradient или texture pattern.
·    Stroking (исцртување) – е процес на цртање на контурата на обликот додавајќи широчина, стил и боја.

За да додадеме некој фенси стил на линијата и да ја обоиме внатрешноста на објектот, ги менуваме stroke и paint атрибутите во Graphicd2D пред рендерирањето. На пример, да исцртаме испрекината линија преку креирање на соодветен Stroke објект. За да ја додадеме оваа линија во Graphic2D пред да се изврши рендерирањето се повикува setStroke() методата. На сличен начин, може да се исполни некоја форма исполнета со боја која постепено преминува од една боја во друга (gradient fill) преку креирање на GradientPaint објект и негово додавање во Graphic2D контекстот.

Со наредниот пример ќе покажеме како се исцртува некоја геометриска примитива со испрекината линија:

// draw RoundRectangle2D.Double
final static float dash1[] = {10.0f};
final static BasicStroke dashed = new BasicStroke(1.0f, BasicStroke.CAP_BUTT, BasicStroke.JOIN_MITER, 10.0f, dash1, 0.0f);
g2.setStroke(dashed);
g2.draw(new RoundRectangle2D.Double(x, y, rectWidth, rectHeight, 10, 10));

по што ја добиваме следнава слика:


Наредниот пример пак ќе ни демонстрира исполнување на геометриска примитива со gradient fill:

// fill Ellipse2D.Double
redtowhite = new GradientPaint(0,0,color.RED,100, 0,color.WHITE);
g2.setPaint(redtowhite);
g2.fill (new Ellipse2D.Double(0, 0, 100, 50));


Следниот код презентира дополнителни имплементации на stroking и filling.

import java.awt.event.*;
import java.awt.geom.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

/*
 * This is like the FontDemo applet in volume 1, except that it
 * uses the Java 2D APIs to define and render the graphics and text.
 */

public class ShapesDemo2D extends JApplet {
    final static int maxCharHeight = 15;
    final static int minFontSize = 6;

    final static Color bg = Color.white;
    final static Color fg = Color.black;
    final static Color red = Color.red;
    final static Color white = Color.white;

    final static BasicStroke stroke = new BasicStroke(2.0f);
    final static BasicStroke wideStroke = new BasicStroke(8.0f);

    final static float dash1[] = {10.0f};
    final static BasicStroke dashed = new BasicStroke(1.0f,
                                                      BasicStroke.CAP_BUTT,
                                                      BasicStroke.JOIN_MITER,
                                                      10.0f, dash1, 0.0f);
    Dimension totalSize;
    FontMetrics fontMetrics;

    public void init() {
        //Initialize drawing colors
        setBackground(bg);
        setForeground(fg);
    }

    FontMetrics pickFont(Graphics2D g2,
                         String longString,
                         int xSpace) {
        boolean fontFits = false;
        Font font = g2.getFont();
        FontMetrics fontMetrics = g2.getFontMetrics();
        int size = font.getSize();
        String name = font.getName();
        int style = font.getStyle();

        while ( !fontFits ) {
            if ( (fontMetrics.getHeight() <= maxCharHeight)
                 && (fontMetrics.stringWidth(longString) <= xSpace) ) {
                fontFits = true;
            }
            else {
                if ( size <= minFontSize ) {
                    fontFits = true;
                }
                else {
                    g2.setFont(font = new Font(name,
                                               style,
                                               --size));
                    fontMetrics = g2.getFontMetrics();
                }
            }
        }

        return fontMetrics;
    }

    public void paint(Graphics g) {
        Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
        g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
        Dimension d = getSize();
        int gridWidth = d.width / 6;
        int gridHeight = d.height / 2;

        fontMetrics = pickFont(g2, "Filled and Stroked GeneralPath",
                               gridWidth);

        Color fg3D = Color.lightGray;

        g2.setPaint(fg3D);
        g2.draw3DRect(0, 0, d.width - 1, d.height - 1, true);
        g2.draw3DRect(3, 3, d.width - 7, d.height - 7, false);
        g2.setPaint(fg);

        int x = 5;
        int y = 7;
        int rectWidth = gridWidth - 2*x;
        int stringY = gridHeight - 3 - fontMetrics.getDescent();
        int rectHeight = stringY - fontMetrics.getMaxAscent() - y - 2;

        // draw Line2D.Double
        g2.draw(new Line2D.Double(x, y+rectHeight-1, x + rectWidth, y));
        g2.drawString("Line2D", x, stringY);
        x += gridWidth;

        // draw Rectangle2D.Double
        g2.setStroke(stroke);
        g2.draw(new Rectangle2D.Double(x, y, rectWidth, rectHeight));
        g2.drawString("Rectangle2D", x, stringY);
        x += gridWidth;     

        // draw  RoundRectangle2D.Double
        g2.setStroke(dashed);
        g2.draw(new RoundRectangle2D.Double(x, y, rectWidth,
                                            rectHeight, 10, 10));
        g2.drawString("RoundRectangle2D", x, stringY);
        x += gridWidth;

        // draw Arc2D.Double      
        g2.setStroke(wideStroke);
        g2.draw(new Arc2D.Double(x, y, rectWidth, rectHeight, 90,
                                 135, Arc2D.OPEN));
        g2.drawString("Arc2D", x, stringY);
        x += gridWidth;

        // draw Ellipse2D.Double
        g2.setStroke(stroke);
        g2.draw(new Ellipse2D.Double(x, y, rectWidth, rectHeight));
        g2.drawString("Ellipse2D", x, stringY);
        x += gridWidth;

        // draw GeneralPath (polygon)
        int x1Points[] = {x, x+rectWidth, x, x+rectWidth};
        int y1Points[] = {y, y+rectHeight, y+rectHeight, y};
        GeneralPath polygon = new GeneralPath(GeneralPath.WIND_EVEN_ODD,
                                              x1Points.length);
        polygon.moveTo(x1Points[0], y1Points[0]);
        for ( int index = 1; index < x1Points.length; index++ ) {
            polygon.lineTo(x1Points[index], y1Points[index]);
        };
        polygon.closePath();

        g2.draw(polygon);
        g2.drawString("GeneralPath", x, stringY);

        // NEW ROW
        x = 5;
        y += gridHeight;
        stringY += gridHeight;

        // draw GeneralPath (polyline)

        int x2Points[] = {x, x+rectWidth, x, x+rectWidth};
        int y2Points[] = {y, y+rectHeight, y+rectHeight, y};
        GeneralPath polyline = new GeneralPath(GeneralPath.WIND_EVEN_ODD,
                                               x2Points.length);
        polyline.moveTo (x2Points[0], y2Points[0]);
        for ( int index = 1; index < x2Points.length; index++ ) {
            polyline.lineTo(x2Points[index], y2Points[index]);
        };

        g2.draw(polyline);
        g2.drawString("GeneralPath (open)", x, stringY);
        x += gridWidth;

        // fill Rectangle2D.Double (red)
        g2.setPaint(red);
        g2.fill(new Rectangle2D.Double(x, y, rectWidth, rectHeight));
        g2.setPaint(fg);
        g2.drawString("Filled Rectangle2D", x, stringY);
        x += gridWidth;       

        // fill RoundRectangle2D.Double
        GradientPaint redtowhite = new GradientPaint(x,y,red,x+rectWidth, y,white);
        g2.setPaint(redtowhite);
        g2.fill(new RoundRectangle2D.Double(x, y, rectWidth,
                                            rectHeight, 10, 10));
        g2.setPaint(fg);
        g2.drawString("Filled RoundRectangle2D", x, stringY);
        x += gridWidth;

        // fill Arc2D
        g2.setPaint(red);
        g2.fill(new Arc2D.Double(x, y, rectWidth, rectHeight, 90,
                                 135, Arc2D.OPEN));
        g2.setPaint(fg);
        g2.drawString("Filled Arc2D", x, stringY);
        x += gridWidth;

        // fill Ellipse2D.Double
        redtowhite = new GradientPaint(x,y,red,x+rectWidth, y,white);
        g2.setPaint(redtowhite);
        g2.fill (new Ellipse2D.Double(x, y, rectWidth, rectHeight));
        g2.setPaint(fg);
        g2.drawString("Filled Ellipse2D", x, stringY);
        x += gridWidth;        // fill and stroke GeneralPath
        int x3Points[] = {x, x+rectWidth, x, x+rectWidth};
        int y3Points[] = {y, y+rectHeight, y+rectHeight, y};
        GeneralPath filledPolygon = new GeneralPath(GeneralPath.WIND_EVEN_ODD,
                                                    x3Points.length);
        filledPolygon.moveTo(x3Points[0], y3Points[0]);
        for ( int index = 1; index < x3Points.length; index++ ) {
            filledPolygon.lineTo(x3Points[index], y3Points[index]);
        };
        filledPolygon.closePath();
        g2.setPaint(red);
        g2.fill(filledPolygon);
        g2.setPaint(fg);
        g2.draw(filledPolygon);
        g2.drawString("Filled and Stroked GeneralPath", x, stringY);
    }

    public static void main(String s[]) {
        JFrame f = new JFrame("ShapesDemo2D");
        f.addWindowListener(new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent e) {System.exit(0);}
        });
        JApplet applet = new ShapesDemo2D();
        f.getContentPane().add("Center", applet);
        applet.init();
        f.pack();
        f.setSize(new Dimension(550,100));
        f.setVisible(true);
    }

}
страна број: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 << претходна страна : : следна страна >> 
 
Коментирај
автор: Анонимус
Анонимните коментари ќе бидат објавувани веднаш после нивната проверка.
За да вашиот коментар биде веднаш валиден претходно пријавете се или креирајте свој профил


пребарување
најди
 
Форум
 
JugMK
GetJava Download Button
http://www.eclipse.org
 
 
 
 
Copyrights © 2006 - 2024 by Java.com.mk
Права и правила за користење на java.com.mk
Контакт адреса:
contact AT java.com.mk
Powered by Supernova v.0.70 beta
JavaTM и Java-базираните ознаки се трговски марки или регистрирани трговски марки на Sun Microsystems, Inc. во САД и други држави. Java.com.mk никако не соработува со Sun Microsystems, Inc.
Сите други трговски марки се сопственост на нивните сопственици.